Kalkınma Ajansı Hibe Destekleri


5449 sayılı kanun ile kurulan kalkınma ajanslarının amacı; ülkemizde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arası işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, bölgesel gelişme sürecini hızlandırarak bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve sürdürebilirliliği sağlamaktır.

Ülkemizde bu amaca hizmet eden Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 81 ili kapsayan birçok sayıda Kalkınma Ajansı mevcuttur. Bu Ajanslar; Detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda sayılan türlerdeki proje veya faaliyetlerini ilgili yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde destekler:

* Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,

* Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel  kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,

* Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştiren projeler,

* Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,

* Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,

* Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,

* Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,

* Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.

BİZDEN HABERLER

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.